DVR-204U-K1

4-ch 1 HDD DVR

 4-ch HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video
• Up to 8 channels of IP video input
(up to HD 8 MP resolution)
• H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
• HD 5 MP @ 12 fps/ch
• 260 1U

DVR-208U-K1

8-ch 1 HDD DVR

 8-ch HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video
• Up to 16 channels of IP video input
(up to HD 8 MP resolution)
• H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
• HD 8 MP @ 8 fps/ch
• 260 1U

DVR-216U-K2

16-ch 2HDD DVR

• 16-ch HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video
• Up to 32 channels of IP video input (up to HD
8 MP resolution)
• H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
• HD 8 MP @ 8 fps/ch
• 380 1U

DVR-204Q-K1

4-ch 1 HDD DVR

 4-ch HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video
• Up to 6 channels of IP video input (up to HD 6
MP resolution)
• H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
• HD 4 MP Lite @ 15 fps/ch
• 260 1U

DVR-208Q-K1

8-ch 1 HDD DVR

 8-ch HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video
• Up to 12 channels of IP video input (up to HD
6 MP resolution)
• H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
• HD 4 MP Lite @ 15 fps/ch
• 260 1U

DVR-208Q-K2

8-ch 2HDD DVR

• 8-ch HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video
• Up to 12 channels of IP video input (up to HD
6 MP resolution)
• H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
• HD 4 MP Lite @ 15 fps/ch
• 380 1U

DVR-216Q-K1

8-ch 1 HDD DVR

 8-ch HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video
• Up to 12 channels of IP video input (up to HD
6 MP resolution)
• H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
• HD 4 MP Lite @ 15 fps/ch
• 260 1U

DVR-208Q-K2

8-ch 2HDD DVR

• 8-ch HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video
• Up to 12 channels of IP video input (up to HD
6 MP resolution)
• H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
• HD 4 MP Lite @ 15 fps/ch
• 380 1U

DVR-216Q-K1

16-ch 1 HDD DVR

• 16-ch HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video
• Up to 24 channels of IP video input (up to HD
6 MP resolution)
• H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
• HD 4 MP Lite @ 15 fps/ch
• 260 1U

DVR-216Q-K2

16-ch 2HDD DVR

• 16-ch HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video
• Up to 24 channels of IP video input (up to HD
6 MP resolution)
• H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
• HD 4 MP Lite @ 15 fps/ch
• 380 1U

DVR-224Q-K2

24-ch 2HDD DVR

• 24-ch HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video
• Up to 26 channels of IP video input (up to HD
4 MP resolution)
• H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
• HD 4 MP Lite @ 15 fps/ch
• 380 1U

DVR-232Q-K2

32-ch 2HDD DVR

• 32-ch HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video
• Up to 34 channels of IP video input (up to HD
4 MP resolution)
• H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
• HD 4 MP Lite @ 15 fps/ch
• 380 1U

DVR-204G-F1

4-ch 1 HDD DVR

• 4-ch HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video & 1-ch
audio input
• Up to 5 channels of IP video input (up to HD
960p resolution)
• 1 SATA interface, HD 1080p Lite @ 25 fps/ch
• 260 1U case

DVR-208G-F1

8-ch 1 HDD DVR

• 8-ch HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video & 1-ch
audio input
• Up to 10 channels of IP video input (up to HD
960p resolution)
• 1 SATA interface, HD 1080p Lite @ 12 fps/ch
• 260 1U case

DVR-216G-F1

16-ch 1 HDD DVR

• 16-ch HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video & 1-ch
audio input
• Up to 18 channels of IP video input (up to HD
960p resolution)
• 1 SATA interface, HD 1080p Lite @ 12 fps/ch
• 260 1U case

DVR-216G-K1

16-ch 1 HDD DVR

• 16-ch HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video & 1-ch
audio input
• Up to 18 channels of IP video input (up to 5
MP resolution)
• 1 SATA interface, HD 1080p Lite @ 15 fps/ch
• 260 1U case

DVR-216G-K2

16-ch 2 HDD DVR

• 16-ch HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video & 1-ch
audio input
• Up to 18 channels of IP video input (up to 5
MP resolution)
• 2 SATA interface, HD 1080p Lite @ 15 fps/ch
• 380 1U case

DVR-224G-K2

24-ch 2 HDD DVR

• 24-ch HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video & 1-ch
audio input
• Up to 18 channels of IP video input (up to 5
MP resolution)
• 2 SATA interface, HD 1080p Lite @ 15 fps/ch
• 380 1U case

DVR-232G-K2

32-ch 2 HDD DVR

• 32-ch HD-TVI/AHD/CVI/CVBS vi
deo & 1-ch audio input
• Up to 18 channels of IP video input (up to 5
MP resolution)
• 2 SATA interface, HD 1080p Lite @ 15 fps/ch
• 380 1U case

DVR-104G-F1

4-ch 1 HDD DVR

• 4-ch HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video & 1-ch
audio input
• Up to 5 channels of IP video input (up to HD
960p resolution)
• 1 SATA interface, HD 1080p Lite @ 25 fps/ch
• Mini case

DVR-108G-F1

8-ch 1 HDD DVR

• 8-ch HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video & 1-ch
audio input
• Up to 10 channels of IP video input (up to HD
960p resolution)
• 1 SATA interface, HD 1080p Lite @ 12 fps/ch.
• Mini case

DVR-116G-F1

16-ch 1 HDD DVR

• 16-ch HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video & 1-ch
audio input
• Up to 18 channels of IP video input (up to HD
960p resolution)
• 1 SATA interface, HD 1080p Lite @ 12 fps/
ch.
• Mini case

Close Menu